Introduktion til GIS

GO Statistikker i GIS

Her findes vejledning og igangsætning af arbejdet med GIS. 

Det konkrete eksempel er GO statistikker geokodet til et verdenskort.

Du arbejder selv med materialet, idet du nøje følger de detaljerede anvisninger.

Spørg læreren, hvis du får problemer.

Lokalområdet i GIS

Overordnet mål:

At bruge GIS som værktøj i en undersøgelse af lokalområdets (kultur-)landskab.
 

Opgave med kortfattet brugervejledning:

1) Åbn Arcview (Start-> programmer -> fagene -> Geografi -> ESRI->Arcview3.2a)

2) File -> Open Project. Find projektdata på K:\lokalgis\aalborg.apr
 

Der indlæses nu kortdata fra lokalnettets GIS-server til skærmen på din maskine.
 

3) I legenden (signaturforklaringen) til venstre skal temaerne "Utm-s-hoj.tif" og "J200" være tændte. De andre temaer skal være slukkede. 
 

Man tænder og slukker for et tema, ved at klikke i firkanten til venstre i legenden ud for temanavnet.
 

UTM-s-hoj.tif er et billede, som viser landskabets højde. Blå farve betyder lavtliggende, rød og grå farve betyder højtliggende landskab.

J200 er jordartskortet, som viser, hvor de forskellige jordartstyper findes. I legenden til venstre på skærmen ses signaturen for de forskellige jordarter.
 

Spørgsmål a: Hvor i landskabet finder du jordarterne moræneler, morænesand, smeltevandssand og extramarginale aflejringer (= aflejringer fra smeltevand udenfor isen). Beskriv sammenhængen mellem terræn og jordart med egne ord idet du forklarer hvorfor, det forholder sig sådan.
 

Spørgsmål b: Hvor vil du søge, hvis du ude i terrænnet skulle finde en Brunjordsprofil? -en podsolprofil? Begrund!
 

4) Sluk for temaet j200 og tænd i stedet for temaet infrastruktur.
 

5) Zoom ind og panorer rund i Silkeborgområdet og læg mærke til på hvilken måde landskabet har haft betydning for arealanvendelsen.
 

Spørgsmål c: Hvor er der eksempler på, at landskabet har være bestemmende for placering af veje og jernbane?
 

Spørgsmål d: Har landskabet haft betydning for Silkeborgs bys placering og byens udbredelse?
 

6) Tænd for temaet Natur.
 

Spørgsmål e: Hvilken arealanvendelse er hyppigst på dalsiderne/skrænterne?
 

Fremhæv arealtyperne skov, løvskov, nåleskov og blandet skov fra temaet Natur. Det gøres ved at åbne legende editoren med et dobbeltklik på temaet Natur i legenden. I legendeeditoren dobbeltklikker man på den farvesignatur, som man vil ændre. Derved åbnes et palettevindue, hvorman kan ændre farve og udfyldning.
 

Spørgsmål f: Er der en tendens til, at skovene findes på områder med bestemte jordarter?
 

7) Find det sted, hvor du selv bor.
 

Spørgsmål g: Beskriv landskabet ved din bolig og forklar kortfattet, hvordan det kan være dannet. Hvilken jordart findes der? og hvorfor?
 

Spørgsmål h): Hvad er UTM-koordinaterne for dit hjem og UTM-koordinaterne for SAG. Vælg værktøjsknappen "Linial" og brug dette værktøj til at måle din cykelafstand til skolen. Klik flere gange med musen langs den vej, som du cykler til skole. Afstanden aflæses nederst på skærmen. Målingen afsluttes med et dobbeltklik på SAG.
 

Spørgsmål i: Mål også afstanden hjem-skole langs fugleflugtslinien.
 

Besvarelsen mailes til geografilæreren.

God arbejdslyst!
Karl-Erik

Brug amtets webgis i arbejdet med lokale miljøforhold

I VandmiljøplanII er det vedtaget, at udpege potentielle vådområder. 
 

Det er de enkelte amter, som foretager denne udpegning.
 

Opgave:

1) Hvilke arealer har Århus Amt udpeget her på Silkeborg egnen?
 

2) Hvad er konsekvenserne af, at et areal udpeges til potentielt vådområde?
 

3) Hvilken betydning forventes fremtidige vådområder at få for miljøet?
 

4) Forklar den teoretiske baggrund for denne forventning ud fra lektien vedr. kvælstofkredsløbet.
 

Svaret sendes som e-mail til min mailboks - ikke til denne konference!

Husk at skrive afsendernavne på! (max 3 i hver gruppe)
 

Svarene på spørgsmålene findes ved at gå ind på Århus Amts webgis på adressen www.gis.aaa.dk. Klik på linket: "Regionplanlagte områder" og tænd for temaet "VandmiljøplanII områder". Læs om konsekvenserne ved at vælge "Mulige vådområder" på listen nederst til venstre på skærmen under "Vil du vide mere......"
 
 Svarene mailes til geografilæreren

God arbejdslyst
Karl-Erik