GO statistik i Arcview - kort udgave
Anvend en eksistrende projeketfil gostat6.apr Projektfilen hedder "gostat.apr" og ligger i mappen gostat6.
Hvis data ikker allerede er er lagt på serveren hentes de herfra gostat6.zip

Når projektet åbnes, åbnes automatisk 3 vinduer: PROJEKT-vinduet, som rummer information om, hvilke data, der indgår i projektet.

1) Et VIEW-vindue, som heddder "Global statistik" og viser kortet
2)
Projektvinduet ligger gemt bag ved kortet og endelig et TABEL-vindue, som viser en af tabellerne fra GO-statistikken, her tabellen med data fra afsnittet "Demografi og levevilkår".

Hvis du har lavet en række andre tilsvarende øvelser kan du spinge ned til Lad os se nærmere på VIEW-vinduet, som hedder global statistik og viser kortet. I venstre side af view-vinduet ses legenden, hvor kortets temaer optræder på en liste. Hvis listen er lang, kan man scrolle i listen.

Hvert tema er repræsenteret ved et navn og en eller flere farvefelter, som angiver signaturen for det pågældende tema. Ved hvert tema er desuden en lille knap længst til venstre. Her kan man tænde og slukke for det enkelte tema. Nedenfor er temaet "Demografi og levevilkår" tændt. Det fremgår af signaturforklaringen, hvorledes temaet er klassificeret. Men det fremgår ikke umiddelbart, hvilken parameter fra GO-statistikkens afsnit om "Demografi og levevilkår", der er repræsenteret. Vi vender tilbage til, hvordan man vælger, hvilke tal der skal repræsenteres på kortet, og hvordan man vælger klassegrænser og farver for klasserne.

Bemærk, at temaet "Demografi og levevilkår" er fremhævet i signaturforklaringen. Det betyder, at temaet ud over at være tændt også er udvalgt til at være det "aktive" eller "aktuelle" tema. Dvs. at de kommandoer, man måtte tage i anvendelse i programmet vil vedrøre netop dette tema og ikke de andre. Et tema, som ikke er tændt og dermed ikke synligt på skærmen kan godt være udvalgt, som værende aktivt. Man aktiverer et tema ved at klikke på det i legenden.

Tabellen nederst på skærmen rummer talmaterialet fra afsnittet "Demografi og levevilkår" i GO statistik 6. Navnet på tabellen "Attributes of Demografi og levevilkår" fortæller, at tabellens data er knyttet til temaet "Demografi og levevilkår". De andre temaer har også en tabel tilknyttet.

Begrebet "Attributes" kan her oversættes til "Egenskaber" ved elementer (lande) i korttemaet. Hvert lands egenskaber udgør en linie i tabellen.

Valg af tema og klassifikation af tema

Som nævnt ovenfor, tændes et tema ved at klikke med musen i firkanten til venstre i legenden. Vi holder fast ved temaet "Demografi og levevilkår". Vi vil nu undersøge, hvilken parameter fra tabellen, der vises på skærmen. Ved dobbeltklik på temaet i legenden kommer legende editoren frem, som vist nedenfor. Her ses navnet på temaet (se øverste felt), at talmaterialet er repræsenteret ved en gradueret farveskala og at klassifikationsfeltet er "Spaeddd95"(en forkortelse for "Spædbørnsdødeligheden 1995"), som er overskriften på en af kolonnerne i tabellen.

Ændring i legenden
I denne editor har man forskellige muligheder for at ændre klassifikationen af den valgte parameter, ligesom man kan vælge mellem forskellige farveskalaer. F.eks. kan man klikke i kolonnen "value" og indtaste selvvalgte klassegrænser. Når man er færdig med at vælge, kan man effektuere sine valg med et klik på knappen "Apply".

Udvælgelse baseret på kriterier

Query

Man kan udvælge lande, som lever op til kriterier, som man selv formulerer. Det gøre ved klik på menupunktet Query, som ses nedenfor:

Herved åbnes en dialogboks
Øverst ses navnet på den tabel, som man arbejder med. I vinduet til venstre ses et scroll-vindue med en liste over alle tabellens kolonner. Til højre ses variationsintervallet for tabellens tal i den valgte kolonne. I midten ses knapper, som bruges til at formulere det logiske udtryk, som skal anvendes til at udvælge lande.

I eksemplet nedenfor er der først klikket på feltet "Spaeddd95", dernæst på knappen "mindre end" (<) og endelig på værdien 100.

Et klik på knappen "New set" vil starte en udvælgelse af alle lande, som har an spædbørnsdødelighed mindre end 100.

Kryds ved Update Values
Prøv selv og se resultatet. De lande, som lever op til betingelsen, fremhæves med gul farve både i kortet og i tabellen.
De udvalgte (gule) lande fremtræder med en gråtone, hvis man printer ud på en laserprinter.

Eksempler på udvælgelseskriterier, som kunne være geografisk interessante:

1) Fødselshyppegheden er større end 25 ? og dødshyppigheden er mindre end 12 ?

2) Fødselshyppigheden i 1995 er mindre end fødselshyppigheden i 1980.

3) Næring- og nydelsesmiddelindustriens plus tekstilindustriens andel af industriens industritilvækst i 1994 er større end 20%.

4) Find selv på nye kriterier.

Indsæt dine kort i din rapport

Et kort fra Arcview indsættes i et tekstdokumnet på følgende måde:

1) I Arcview gemmes kortet og legende vha View > Layout > Export Giv det et relevant navn og benærk hvor det ekspores til.
Om lidt skal du så hente det ind i Word

2) I Word indsættes billedet i teksten med kommandoen INDSÆT > Billede > Indsæt filen

Karl-Erik januar 2002